"Three Days To Awaken The Dead: I Corinthians 15:3-4, 17-20"