Letter from William Thomas Jackson to Mother Balzora Jackson