Letter from William Thomas Jackson to Mother Balzora Jackson on November 20, 1863